Algemene voorwaarden

versie 3.0

Artikel 1: De partijen.

1.       LT Carrental (LongTerm Car-rental Curaçao), gevestigd te Willemstad, Curaçao en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en    Nijverheid onder nummer 151222 verder te noemen ‘de verhuurder’.
2.       De op het contract/de huurovereenkomst vermelde persoon/personen verder te noemen ‘de huurder’ 

Artikel 2: Overeenkomst.

1.       Verhuurder verhuurt voor de op de huurovereenkomst vermelde periode de vermelde auto aan de huurder.
2.       Deze voorwaarden, de huurovereenkomst en de vooraf aan de huurder verzonden factuur / betalingsregeling met het van toepassing zijnde huurtarief,    dienen als een onlosmakelijk geheel beschouwd te worden.
3.       Door het ondertekenen van de huurovereenkomst, verklaart huurder tevens in te stemmen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
4.       Onder huurder wordt/worden ook de chauffeur(s) verstaan. 

Artikel 3: Aanbetaling.

1.       Voor de reservering van de auto heeft de huurder een aanbetaling gedaan. De hoogte van de aanbetaling is minimaal het op de offerte vermelde bedrag.
2.       Na ontvangst van deze aanbetaling wordt de overeenkomst tussen huurder en verhuurder geacht te zijn aangegaan en krijgt de reservering een definitieve    status. 

Artikel 4: Borg/Eigen Risico.

1.       Bij het in ontvangst nemen van de auto, dient de huurder een borg te betalen.
2.       Deze borg dient ter dekking van het verplichte eigen risico van de verzekering en tot betaling van alle andere kosten waartoe de huurder gehouden is.
3.       De borg wordt pas verrekend nadat de auto is teruggebracht bij verhuurder. 

Artikel 5: Annulering/reservering.

1.       Indien de huurder de gedane reservering wil annuleren binnen een maand voor aanvang van de huurperiode, vindt geen teruggave van de aanbetaling    plaats. 

Artikel 6: Betaling en aanvang contract.

1.       De volledige huursom dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
2.       De vooruitbetaling van de huur strekt tot betaling van het verschuldigde huurbedrag.
3.       De overeenkomst gaat niet eerder in dan nadat de betaling van de verschuldigde huur heeft plaatsgevonden.
4.       Het vroegtijdig (vóór het einde van de overeengekomen huurperiode) ontbinden van de overeenkomst geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde    huur, noch ontheft het de huurder van de verplichting tot betaling van resterende huursom. (Uitzonderingen hierop zijn mogelijk doch uitsluitend na    voorafgaand overleg met en instemming van de verhuurder)

 Artikel 7: De staat van de auto.

1.       De verhuurder verklaart dat de auto motorisch en mechanisch in orde is, de carrosserie en de lak in goede staat verkeren en de auto voorzien is van    autopapieren en een (nood)reservewiel met bijbehorend gereedschap. Eventuele afwijkingen worden vermeld op het contract.
2.       De auto dient in dezelfde staat te worden geretourneerd als waarin deze werd afgegeven. 

Artikel 8: Gebruiksregels.

1.       Het is niet toegestaan met, of in, de auto;

  1.  deel te nemen of te laten nemen aan snelheidswedstrijden of wegraces;
  2.     “off-road” te rijden;
  3.     dieren te vervoeren;
  4.     te roken;
  5.     met natte zwemkleding plaats te nemen op de zitplaatsen;
  6.     tassen en/of andere spullen achter te laten;
  7.     ’s nachts elders te parkeren dan op afgesloten en/of bewaakte en verlichte terreinen;
  8.     te rijden met de ‘thuiskomer’ (het reservewiel) anders dan voor het bereiken van een plaats waar de auto veilig staat en/of een tire-service waar de     lekke band kan worden gerepareerd of vervangen.

2.       Het is eveneens niet toegestaan om de auto te gebruiken of te laten gebruiken voor;

  1.       een met de wet strijdig doel;
  2.       het geven van rijles;
  3.       het aanduwen of trekken van enig ander voertuig of aanhangwagen;
  4.       het vervoer van personen of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van het land Curaçao;
  5.       door een bestuurder anders dan die contractueel overeengekomen met de verhuurder;
  6.       door een bestuurder die onder invloed verkeerd van alcoholische- en/of verdovende middelen of die anderszins niet in staat mag worden geacht het      voertuig op verantwoorde wijze te besturen.
  7.       anders dan waarvoor de auto is bedoeld: personenvervoer. (persoonlijke bagage is daaronder inbegrepen)

3.       U dient de auto schoon te houden.

Artikel 9: Schades.

1.       Alle schade, diefstal, vernieling, inbraak, etc., hoe dan ook ontstaan, en schade ontstaan als gevolg van een aanrijding/ongeval waarbij huurder schuld    heeft aan het ongeval en/of de schade niet te verhalen is op een tegenpartij, (inclusief de huur voor de periode dat de auto in reparatie is of tot deze    wordt vrijgegeven door de autoriteiten) is voor rekening van de huurder tot maximaal de hoogte van de borg/het eigen risico.
2.       De verhuurder zal de borg onder zich houden tot de auto hersteld is en alle afrekeningen zijn voldaan.
3.       Indien de huurder het gebruik/de huur van de auto na een aanrijding /ongeval / schade wenst voort te zetten, zal een nieuwe borg /eigen risico betaald    moeten worden.
4.       Of het huurcontract na een aanrijding /ongeval / schade zal worden voortgezet is geheel en uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder. 

Artikel 10: Uitsluitingen.

1.       Indien schade is ontstaan door een of meer van de onderstaande punten, komt de schade geheel en onbeperkt voor rekening van de huurder, inclusief de    huur voor de periode dat de auto in reparatie is of tot deze wordt vrijgegeven door de autoriteiten;

  1.       Schade ontstaan door:

    1.       Grove schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van de auto door de huurder of bestuurder.
    2.       Indien de auto anders dan voor normaal personenvervoer wordt gebruikt (snelheidswedstrijden, toer met snelheidselement, vervoer van zware        goederen, gevaarlijk of illegaal gebruik).
    3.       Indien de schade is ontstaan op andere dan gangbare en met normaal vervoer bereikbare plaatsen.
       (Onder andere off-road locaties, onverharde wegen en paden.)
       Tevens zal de hulp voor technische problemen en de sleepdienst binnen deze plaatsen komen te vervallen.

2.       Andere schade dan van buitenaf inwerkend op de auto:

  1.       Schade en/of gevolgschade ontstaan door het negeren van waarschuwingslampjes en/of temperatuur-, olie- of andere meters.
  2.       Schade en/of gevolgschade ontstaan of verergerd door het doorrijden met een kokende motor of een motor zonder voldoende olie.
  3.       Schade aan of verlies van goederen of letsel aan personen die zich bevinden in de auto.
  4.       Indien de chauffeur onrechtmatig of zonder machtiging van de verhuurder de auto bestuurt.
  5.       Schades die de wettelijke aansprakelijkheidssom (ANG 150.000, - zegge honderdvijftigduizend Nederlandse Antilliaanse Gulden) te boven gaan.
  6.       Indien de huurder bij schade geen melding heeft gedaan bij verhuurder en Forensys/Curaçao Road Service (telefoonnummer 9233) niet heeft      ingeschakeld.
  7.       Indien de huurder diefstal van de auto of delen hiervan niet onmiddellijk meldt bij de autoriteiten of hiervan geen origineel proces-verbaal kan      overleggen.
  8.       Indien de chauffeur onder invloed was van drank, drugs, medicijnen of anderszins in een staat verkeerde waarin aangenomen kan worden dat die de      rijvaardigheid negatief beïnvloedt of in strijd is met de wet.
  9.       Schade ontstaan ten gevolge van het zich bezighouden met andere zaken dan het besturen van de auto waaronder bezigheden op mobiele telefoon      o.i.d.
  10.   Schade en/of gevolgschade ontstaan als gevolg van het tanken van andere brandstof dan voorgeschreven in artikel 12 sub 2.
  11.   Schade en/of gevolgschade ontstaan als gevolg van het niet naleven van de bepaling omschreven in artikel 12 sub 3. 

Artikel 11: Verplichtingen.

1.       In geval van een ongeval/aanrijding/schade is de huurder verplicht;

  1.       De auto op exact die plaats te laten staan waar het ongeval/de aanrijding plaatsvond totdat de inspecteur van Forensys aangeeft dat deze mag      worden verplaatst. (Bij het niet naleven van deze bepaling vervalt het recht op vergoeding door de verzekering en zullen alle daaruit voortvloeiende      kosten op de huurder worden verhaald);
  2.       De verhuurder (+5999 687 5496) meteen op de hoogte te stellen.
  3.       Forensys te bellen, (telefoonnummer 9233 / +5999 461 3282);
  4.       Indien nodig de politie te waarschuwen, (telefoonnummer 911/917)
  5.       De instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis      betrekking hebben;
  6.       Zich van erkenning van schuld in welke vorm ook te onthouden;

2.       De auto mag nooit onbeheerd achtergelaten worden dan na behoorlijke gebruikmaking van alle veiligheidsvoorzieningen tegen ongevallen, diefstal en    inbraak die aan en in de auto zijn aangebracht en meegeleverd;
3.       De verhuurder en eventueel door hem aan te wijzen personen alle gevraagde medewerking tot verweer tegen aanspraken van derden of ter verkrijging van    schadevergoeding van derden te verlenen.
4.       Alle in verband met een ongeval door huurder/bestuurder ontvangen of aan deze betekende documenten en brieven etc. aan verhuurder af te geven. 

Artikel 12: Brandstof.

1.       De auto dient ingeleverd te worden met een volle tank, zoals deze ook is meegekregen. Indien de benzinetank niet volledig gevuld is, zullen de kosten van    de benzine vermeerdert met ANG 50,- in rekening gebracht worden.
2.       Er dient alleen superbenzine/gasoline getankt te worden (geel bij de pomp).
3.       Als de benzinemeter een tankinhoud aangeeft van ¼ is het aan te raden om te gaan tanken. Het is niet toegestaan om de tank van de auto helemaal tot    aan het reservedeel leeg te rijden; De kwaliteit van de benzine op Curaçao is niet altijd even goed. Bij het volledig leegrijden van de brandstoftank is het    mogelijk dat er bezinksel in de motor terecht komt en deze beschadigd kan raken of stuk kan gaan. 

Artikel 13: Beveiligen.

1.       Bij het verlaten van de auto dient deze afgesloten te worden en dienen alle veiligheidsmaatregelen in werking te worden gesteld.
2.       De auto dient ’s-nachts binnen een afgesloten terrein te worden gestald.
3.       De auto dient te allen tijde zo veel mogelijk volledig in het zicht geparkeerd te worden. Indien dat onmogelijk is dient tenminste de voorzijde zichtbaar te    zijn.
4.       Laat nooit spullen in de auto achter welke interessant kunnen lijken voor inbrekers.
   (Let op; dit geldt ook voor spullen die voor de huurder nauwelijks tot geen waarde vertegenwoordigen!)

 Artikel 14: Storingen, pech etc.

1.       Bij storing of pech dient de verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht.
2.       Zelf opgeloste storingen aan de auto kunnen niet in rekening worden gebracht bij de verhuurder.
3.       Kosten gemaakt voor het oplossen van problemen die door de huurder eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden (lege accu als gevolg het laten    branden van de verlichting, het openmaken van auto door vergeten sleutels, het wisselen van een lekke band etc.) zijn voor rekening van de huurder.
4.       Verhuurder heeft na melding van een probleem als bedoeld in het vorige lid de keuze tussen;
  1.       Inhuren van externe gespecialiseerde hulp, indien zulks bedrijfsvoering technisch op dat moment het meest gewenst is of noodzakelijk wordt geacht.
     De kosten hiervoor komen ten laste van de huurder.
  2.       Zelf het probleem oplossen.
     Hiervoor worden kosten in rekening gebracht;
     1.       Binnen openingstijden ANG 25,- vermeerdert met ANG 0,75 per gereden kilometer (heen en terug)
     2.       Buiten openingstijden ANG 50,- vermeerdert met ANG 0,75 per gereden kilometer (heen en terug)
5.       Sleepkosten door een andere dan het sleepbedrijf van de verhuurder worden nimmer vergoed.
6.       Huurder dient verhuurder alle medewerking te verlenen om een storing op te lossen.
7.       Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschades.
8.       De huurder dient ervoor te zorgen dat geregeld water- en oliepeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd.
9.       De huurder dient in overleg met, en op verzoek van, de verhuurder, deze in de gelegenheid te stellen de auto een onderhoudsbeurt te (laten) geven,     reparaties te (laten) doen en de verplichte periodieke keuring te laten verrichten. Bij schade door nalatigheid hiervan zijn de kosten voor de huurder.

 Artikel 15: Banden/velgen.

1.       Het wisselen en repareren van een lekke band dient door de huurder te worden verricht. Dit dient te geschieden binnen 24 uur na constatering. Het bij de    auto geleverde reservewiel is een zgn thuiskomer en is niet geschikt voor grote afstanden en hoge snelheden.
2.       Indien er geen tire-service beschikbaar is (zon- en feestdagen) of wanneer de band en/of velg niet meer te repareren zijn, dient huurder contact op te    nemen met verhuurder.
3.       Wordt de auto met één of meer lekke banden ingeleverd dan wordt per band ANG 75,- in rekening gebracht.
4.       Indien er schade aan de banden wordt toegebracht of wordt bespoedigd (bijvoorbeeld door te hoge of te lage druk of doorrijden met een lekke band),    zullen de beschadigde banden en velgen op kosten van de huurder vervangen worden voor nieuwe.
5.       Het vervangen van kapotte banden en velgen dient te gebeuren bij, en door, een door de verhuurder te bepalen bandenspecialist/autobedrijf.
6.       Banden en velgen die door de huurder zijn vervangen zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder worden niet geaccepteerd en vervanging    ervan zal alsnog aan de huurder in rekening worden gebracht zonder vergoeding van gemaakte kosten.

 Artikel 16: Aanvullende bepalingen bij lange termijn huur.

1.       Onder lange termijn huur wordt verstaan een huurperiode van meer dan 42 aaneengesloten dagen.
2.       Indien de huurperiode twee maanden of meer bedraagt, dient de auto tenminste één maal per maand ter controle bij de verhuurder te worden       aangeboden.
3.       Indien de huurperiode meer dan twee maanden bedraagt kan aan de huurder een betalingsregeling worden aangeboden.
   1.       Artikel 6.1 wordt daarbij opgeschort maar komt niet te vervallen.
   2.       Artikel 6.4 blijft onverminderd van kracht.
   3.       Door het accepteren van de door verhuurder aan huurder aangeboden betalingsregeling gaat laatstgenoemde naast de punten 1 en 2 van dit       artikel, tevens akkoord met de hierna vermelde voorwaarden.
      1.       De betalingsregeling ontheft de huurder niet van de verplichting de volledige huursom te voldoen.
      2.       Betalingen dienen te geschieden vóór of uiterlijk op de op de regeling vermelde betaaldata.
      3.       Bij het niet, of niet tijdig betalen of wanneer de huurperiode vroegtijdig wordt beëindigt, vervalt de betalingsregeling en wordt de resterende          huursom direct opeisbaar.
        4.   Het niet nakomen van de bepalingen in dit artikel kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst zonder recht op restitutie van reeds betaalde huur     en/of borg.

 Artikel 17: Inleveren.

1.       Huurder dient de auto controleerbaar in te leveren. Is de auto te vuil van binnen- en/of buitenkant dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden     gebracht. Bij een zwaar vervuild interieur zal een professioneel schoonmaakbedrijf de schoonmaak verzorgen, deze kosten bedragen ANG 200,- en zijn     voor rekening van de huurder.
2.       De auto dient ingeleverd te worden op de datum en tijd zoals is aangegeven in het contract. Als huurder de auto op een ander moment wenst in te leveren     dan dient dit vooraf met verhuurder te worden overeengekomen.
3.       Bij het terugbrengen van de auto vóór het eind van de overeengekomen huurtermijn zonder voorafgaand overleg met, en instemming van, de verhuurder,     wordt geen restitutie gegeven. Uitzonderingen kunnen van toepassing zijn.
4.       Indien is overeengekomen dat de huurder, na inlevering van de auto, zal worden weggebracht, dient de huurder zich exact aan de overeengekomen tijd,     zoals vermeld op het huurcontract, te houden. Wordt de auto eerder of later teruggebracht, is de verhuurder niet verplicht de huurder weg te brengen     en dient de huurder zelf voor vervoer te zorgen.

 Artikel 18: Niet of niet tijdig inleveren, terughalen of vorderen.

1.       Indien de auto later terug wordt gebracht dan gereserveerd en betaald, wordt ANG 25,- in rekening gebracht voor het eerste uur of deel daarvan.
2.       Indien de auto meer dan een uur later teruggebracht wordt, zal een hele dag in rekening worden gebracht.
3.       Indien de auto binnen 8 uur na het verstrijken van de huurperiode niet terug is, zal er aangifte gedaan worden bij de autoriteiten en zal tevens alle     gevolgschade op de huurder worden verhaald.
4.       De verhuurder heeft te allen tijde het recht om de auto terug te vorderen of terug te halen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.
5.       Indien deze terugvordering gebeurt wegens hetgeen vermeld bij artikel 10 of 16, zullen kosten in rekening worden gebracht.
6.       Huurder dient alles in het werk te stellen zodat de verhuurder terstond over de auto en de sleutels kan beschikken.
7.       Huurder geeft verhuurder reeds nu voor alsdan toestemming om de terreinen of gebouwen te betreden waar de auto zich bevindt of nodig is om de auto    terug te vorderen.

 Artikel 19: Leveringsplicht/restitutie.

1.       De huurder heeft, indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan de auto, recht op vervangend vervoer, mits    voldaan is aan het gestelde in artikel 14.
   1.       Vervangend vervoer zal in dit geval primair uit het eigen wagenpark van de verhuurder komen.
   2.       Indien verhuurder geen vervangend vervoer kan leveren, zal gezocht worden naar een gelijkwaardige auto bij collega verhuurders.
   3.       Indien op geen enkele wijze vervangend vervoer kan worden aangeboden, heeft huurder recht op restitutie van de huursom over de periode dat       geen auto ter beschikking was, beginnende op de eerste dag nadat het voertuig niet meer bruikbaar was.
2.       De huurder heeft, indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is als gevolg van een ongeval/aanrijding/schade waaraan de huurder schuldig wordt    bevonden, slechts recht op vervangend vervoer indien dit binnen het bedrijf beschikbaar is. Indien dit niet het geval is volgt restitutie van de resterende    huursom.
3.       Andere kosten of (gevolg) schade worden niet vergoed. 

Artikel 20: Aansprakelijkheid.

1.       Voor schade aan lading, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk.
2.       Huurder wordt geacht voor zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te hebben afgesloten.

Artikel 21: Verkeers- en andere boetes en kosten.

1.       Alle verkeersboetes, parkeerkosten en andere kosten die tijdens de huurperiode met de huurauto zijn gemaakt zijn voor rekening van de huurder.
  1.       Uitzondering zijn boetes die zijn opgelegd voor feiten waarbij de verhuurder in gebreke is gebleven.
     (bijvoorbeeld omdat de autodocumenten niet in orde waren)
  2.       Boetes opgelegd wegens kleine technische mankementen die eenvoudig door huurder opgelost hadden kunnen worden of waarvan geen melding is      gedaan bij verhuurder vallen niet onder voorgaand punt. (bijvoorbeeld defecte verlichting)
2.   Facturen hiervoor die door verhuurder worden ontvangen, zullen door verhuurder worden betaald en aansluitend bij huurder worden gedeclareerd.
3.   Indien gevraagd of wanneer de verhuurder dit noodzakelijk acht, zullen voorkomend geval alle ter beschikking staande (persoonlijke) gegevens worden    doorgegeven aan de instantie die de vordering heeft opgelegd.
4.   Tevens kan verhuurder afhandelings- en administratiekosten in rekening brengen. 

Artikel 22: Wijzigingen.

1.       LT Carrental behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.
2.       Indien deze algemene voorwaarden afwijken van die zoals gepubliceerd op onze website (www.longtermcuracao.com) zijn de laatstgenoemde van     toepassing.
3.       Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd gedurende een reeds lopende huurovereenkomst, zullen de voorwaarden zoals van toepassing bij     aanvang van het contract onverminderd van kracht blijven.

 Artikel 23: Geschillen.

1.       Daar waar in geval van een geschil deze voorwaarden niet voorzien in uitsluitsel, zijn de wet- en regelgeving van het land Curaçao van toepassing. De    rechtsverhouding tussen LT Carrental en cliënt is derhalve bij uitsluiting van ieder ander recht onderworpen aan Curaçaos recht.
2.       Een geschil waarbij huurder en verhuurder niet tot overeenstemming kunnen komen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door het Gerecht in    Eerste Aanleg te  Curaçao.